วิธีการสมัคร รับบัตร 2 แบบ
รับบัตรได้ทันที
มากกว่า 120 สาขา
หรือ
สมัครและบริการจัดส่งทางไปรษณีย์
ผ่านธนาคารกรุงไทยกว่า 400 สาขา
* ธนาคารจะจัดส่งกล่องอุปกรณ์ชุดบัตร M-PASS และซองรหัสผ่าน (Pin Mailer) ให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุแจ้งไว้กับธนาคาร
หรือ
สมัครได้ที่ KTB Netbank
ธนาคารจะจัดส่งกล่องอุปกรณ์ชุดบัตร M-PASS
และซองรหัสผ่าน (Pin Mailer)
ให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุแจ้งไว้กับธนาคาร
เอกสารประกอบการสมัคร/เงื่อนไขและข้อตกลง
กรณีบุคคลธรรมดา
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport No.)
บุคคลธรรมดา สามารถสมัครใช้บริการได้ 2 ใบเท่านั้น
กรณีนิติบุคคล
1. หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
3. หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชน
ผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจช่วง)
สามารถสมัครใช้บริการได้ไม่จำกัดจำนวน